Vyberte stranu

Robíme všetko preto, aby ste sa u nás cítili bezpečne a prehlasujeme, že sme prijali všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov. Vaše osobné údaje sú na našich serveroch šifrované.

Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) je Tomáš Škoda, Mnešická 1683/12, 91501  Nové Mesto nad Váhom, IČO: 46 830 201 (ďalej len: prevádzkovateľ“).

Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú: Tomáš Škoda
adresa: Mnešická 1683/12, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
email: info@rezanekvety.eu

Akým spôsobom sú vaše osobné údaje spracovávané

Všetky osobné údaje sú spracúvané spoločnosťou Tomáš Škoda automatizovaným, poprípade aj manuálnym spôsobom. Automatizované spracúvanie prebieha v našom systéme pri odoslaní správy z kontaktného formulára na našich web stránkach. Naša spoločnosť vykonala také opatrenia, aby k Vašim osobným údajom mali prístup iba naši zamestnanci.

Aké typy osobných údajov zbierame a načo ich potrebujeme

Kontaktný formulár v sekcii Kontakt :
Meno a priezvisko
E-mail
Telefónne číslo

Fakturácia a ekonomické náležitosti:
Obchodný názov
Fakturačná adresa
IČO
DIČ
IČ DPH

Osobné údaje zákazníkov spracovávame preto, aby sme mohli odpovedať na správy zaslané pomocou kontaktného formulára. Na účely zasielania obchodných oznámení (e-mail, SMS, marketing) spracovávame vaše osobné údaje na základe vášho súhlasu. Vaše osobné údaje, udelené na základe súhlasu, spracovávame na dobu 5 rokov alebo do odvolania vášho  súhlasu.

Poskytnutie vašich osobných údajov tretím subjektom

Vaše osobné údaje neposkytujeme tretím subjektom

Zabezpečenie osobných údajov, ktoré spracovávame

Aby boli vaše osobné údaje u nás chránené, vykonali sme primerané technické, bezpečnostné a organizačné opatrenia v súlade s požiadavkami a nariadeniami platnej legislatívy. Všetky vaše osobné údaje v elektronickej podobe sú uložené na zabezpečených dátových serveroch.

Práva zákazníka v súvislosti s ochranou osobných údajov

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte viaceré práva, ktoré si môžete uplatniť:

právo kedykoľvek odvolať váš súhlas so spracovaním osobných údajov

právo doplniť alebo opraviť osobné údaje: Ak sú vaše údaje nesprávne uvedené, môžete ich upraviť priamo v nastaveniach vášho užívateľského účtu alebo nás môžete priamo kontaktovať na e-mailovú adresu info@rezanekvety.eu a požiadať o ich opravu a doplnenie.

právo na prístup k údajom: máte právo od nás získať informácie aké osobné údaje a ako o vás spracovávame. Vašu žiadosť môžete poslať poštou alebo e-mailom na nižšie uvedené kontaktné údaje prevádzkovateľa.

právo na vymazanie osobných údajov: Máte právo požiadať nás o vymazanie vašich osobných údajov, ktoré spracúvame a to v prípade, že sú splnené nasledovné podmienky a nedotkne sa to údajov, ktoré musíme podľa zákona uchovávať (napr. faktúry)

právo na obmedzenie spracúvania: Ak popierate presnosť vašich osobných údajov, spracovanie vašich osobných údajov je  nezákonné, prevádzkovateľ už vaše osobné údaje nepotrebuje na účely spracovania, ale vy ich potrebujete pre určenie, výkon alebo obranu vašich právnych nárokov, alebo ak vznášate námietku, tak máte právo na to, aby sme obmedzili spracovanie vašich osobných údajov. Vaše osobné údaje nebudú po obmedzenú dobu predmetom žiadnych ďalších operácií, nebudú však vymazané. Vašu žiadosť môžete poslať poštou alebo e-mailom na nižšie uvedené kontaktné údaje prevádzkovateľa.

právo vniesť námietku: Máte právo namietať proti spracovaniu osobných údajov, ku ktorému dochádza na základe nášho oprávneného záujmu. Ak ide o marketingové aktivity, prestaneme vaše osobné údaje spracovávať okamžite. V ostatných prípadoch tak urobíme, ak nebudeme mať závažné oprávnené dôvody pre to, aby sme v takomto spracovaní pokračovali. Vašu žiadosť môžete poslať poštou alebo e-mailom na nižšie uvedené kontaktné údaje prevádzkovateľa.

právo na podanie sťažnosti: Máte právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že vaše osobné údaje boli spracované v rozpore s platnými právnymi predpismi na ochranu osobných údajov. Tento orgán môžete kontaktovať na adrese:

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
Hraničná 12 820 07, Bratislava 27 Slovenská republika

právo na prenos údajov: Máte právo získať od nás všetky vaše osobné údaje, ktoré ste nám vy sami poskytli a ktoré spracovávame na základe vášho súhlasu a na základe plnenia zmluvy. Vaše osobné údaje vám poskytneme v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Aby sme mohli na vašu žiadosť údaje ľahko previesť, môže sa jednať iba o údaje, ktoré spracovávame automatizovane v našich elektronických databázach. Vašu žiadosť môžete poslať poštou alebo e-mailom na nižšie uvedené kontaktné údaje prevádzkovateľa.